"ตำบลเข้มแข็ง แหล่งอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล สานงานเศรษฐกิจพอเพียง"