ข้อมูลสำหรับประชาชน | บุคลากร << สำนักปลัด || กองคลัง || กองช่าง || กองสวัสดิการสังคม | >>
บทบาทและหน้าที่กองสวัสดิการสังคม
 
       มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานสวัสดิการสังคม งานพัฒนาชุมชน งานจัดระเบียบชุมชนงานสังคมสงเคราะห์
งานพิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี งานส่งเสริมอาชีพและข้อมูลแรงงาน งานพัฒนาสตรีและเยาวชน งานสนับสนุนกิจกรรมของเด็กและคนชรา
งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
- งานสวัสดิการ
- งานพัฒนาชุมชน
- งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน
งานสังคมสงเคราะห์
- งานสังคมสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์
-งานสงเคราะห์เด็ก เยาวชน สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส
งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี
- งานส่งเสริมอาชีพชุมชน
-งานส่งเสริมและพัฒนาสตรี