ข้อมูลสำหรับประชาชน | บุคลากร << สำนักปลัด || กองคลัง || กองช่าง || กองสวัสดิการสังคม | >>
บทบาทและหน้าที่สำนักงานปลัด
 
     สำนักงานปลัด มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบล
และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของสำนักงาน กองหรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตำบล
โดยเฉพาะรวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตาม นโยบายแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบดังนี้
งานบริหารทั่วไป
- งานสารบรรณ
- งานบริหารทั่วไป
- งานอำนวยการและข้อมูลข่าวสาร
- งานบริหารงานบุคคล
- งานเลือกตั้ง
งานนโยบายและแผน
- งานนโยบายและแผนพัฒนา
- งานวิชาการ
- งานข้อมูลและการประชาสัมพันธ์
-งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์
งานกฎหมายและคดี
- งานกฎหมายและนิติกรรม
- งานการดำเนินการทางคดี และศาลปกครอง
- งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์
- งานระเบียบการคลัง
- งานข้อบัญญัติ
งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
- งานระเบียบข้อบังคับการประชุม
- งานการประชุม
- งานอำนวยการและประสานงานราชการ
- งานติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติสภาองค์การ
  บริหารส่วนตำบล
- งานเลือกตั้งและข้อมูลการเลือกตั้ง
- งานมวลชนสัมพันธ์
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- งานสุขาภิบาลทั่วไป
- งานสวนสาธารณะ
- งานสุขาภิบาลโรงงาน
- งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ
- งานอาชีวอนามัย
งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
- งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ และเครือข่ายทางการศึกษา
- งานกิจการศาสนา
- งานส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
งานส่งเสริมการเกษตร
- งานวิชาการเกษตรและเทคโนโลยี
- งานส่งเสริม ปรับปรุงพันธุ์พืช
- งานป้องกันและรักษาโรคและศัตรูพืช
- งนเพาะชำและปุ๋ยเคมี
- งานส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร
- งานบรรจุภัณฑ์และร้านค้าสาธิต
งานส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา นันทนาการ และท่องเที่ยว
- งานกีฬา และนันทนาการ
- งานส่งเสริมศิลปะ จารีต ประเพณี
- งานส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
- ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นใหม่
- อนุรักษ์ ฟื้นฟู บำรุงรักษาแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่
- ประสานงานราชการและเอกชนด้านการท่องเที่ยว
- รวบรวมศึกษาข้อมูลปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว
- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวขององค์การ
  บริหารส่วนตำบล
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานรักษาความสงบเรียบร้อย
- งานสนับสนุนและบริการ
- งานอำนวยการ
- งานป้องกัน
- งานช่วยเหลือฟื้นฟู
- งานกู้ภัย