กองสวัสดิการสังคม
ว่าที่ ร.ต.หญิงเพ็ญ พุ่มแจ้
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นางสาวฉันทนา คงขันธ์
นักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ
นางสาวจิราพร นาคกลม
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน