กองช่าง
นายไพโรจน์ หินแก้ว
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายพนมกร ทรศัพย์
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายธิปัตย์ ปรีดิ์เปรม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายธาม เรืองเจริญ
พนักงานขับรถยนต์
นายชวน แสงนิล
พนักงานขับรถยนต์