สำนักปลัด
นางสาวพึงพิศ จันทร์ชูกลิ่น
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวชญาภา พุกมา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวเขมจิรา ช่างเพียร
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวนิภาพรรณ ผิวอ่อน
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นายศักดิ์ชาย ศุกระศร
นิติกรชำนาญการ
จ่าเอกธงชัย กะประโคน
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นางสาวโชติรส เตี้ยแจ้
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายยุทธ สัตย์ซื่อ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นางสาวกฤษณา ยางสูง
คนงานทั่วไป
สุทศ สายหยุด
พนักงานขับรถยนต์
นายประสาร สัตย์ซื่อ
ภารโรง
นายสมนึก จันทร์ประดับ
ยาม