นายอิ้น หนวดพราหม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
08-1941-4665
นายสมคิด สาหร่าย
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
08-5993-0611
นายสุรพล อินบำรุง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
08-1269-2860
นายประเสริฐ พรายแก้ว
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
08-1017-5897