การปฏิบัติงาน
๐13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
๐14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
๐15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
๐16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
๐17 E-Service
     แบบคำร้องขอสนับสนุนน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค
     แบบคำขอข้อมูลข่าวสารสาร
     แบบคำร้องแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์
     แบบคำร้องขอซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ
     แบบแจ้งคำร้องของราชการ
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
๐18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
๐19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
๐20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 

 
1   (2)   3   4   5