การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment: ITA)

 
ข้อมูลพื้นฐาน
o1 โครงสร้างหน่วยงาน
๐2. ข้อมูลผู้บริหาร
๐3. อำนาจหน้าที่
๐4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
     วิสัยทัศน์ พันธกิจ
      แผนพัฒนาท้องถิ่น
๐5 ข้อมูลการติดต่อ
๐6 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
       กฎ ระเบียบ หนังสือสั่งการ
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
o8 Q&A
     เว็บบอร์ด
o9 Social network
     Facebook:อบต.กุยเหนือ
การดำเนินงาน
o10 แผนดำเนินงานประจำปี
o11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
o12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 

 
(1)   2   3   4   5