แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร
 
ที่
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
      ข้าพเจ้า อยู่บ้านเลขที่ ถนน
หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์
   
มีความประสงค์ :
ขอดู
ขอคัดสำเนา
ขอคัดสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องในเรื่องดังต่อไปนี้
เพื่อใช้ประโยชน์ถ้ามี :
โดยมีเอกสารแนบ ดังนี้ :
สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
สำเนาประจำตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
สำเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดิน (โฉนดที่ดิน / นส.3 ก.) จำนวน 1 ฉบับ
อื่น ๆ (ถ้ามี)
 
เพื่อประโยชน์ของท่าน กรุณาใส่ข้อมูลให้ครบทุกช่อง
หลังจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะได้รับคำร้องของท่านแล้วจะติดต่อกลับภายใน 3 วันทำการ
และกรุณานำเอกสารแนบคำร้องข้างต้นมายื่นได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
รหัสส่งข้อมูล :