กฎ ระเบียบ หนังสือสั่งการ
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
06 ต.ค. 2565
2 แนวทางขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพื่อนำไปใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน (เงินเหลือจ่าย) ดาวน์โหลดเอกสาร
11
20 มี.ค. 2565
3 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาทรัพย์สินของเอกชนเฉพาะส่วนที่ได้ยินยอมให้ทางราชการจัดให้ใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ ดาวน์โหลดเอกสาร
11
18 มี.ค. 2565
4 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
10
16 มี.ค. 2565
5 ประกาศหลักเกณฑ์ ก.อบต.จังหวัด เกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานครุและบุคลากรทางการศึกษาของ อบต.ในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
15 มี.ค. 2565
6 แนวทางการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อปท. ดาวน์โหลดเอกสาร
11
10 มี.ค. 2565
7 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
10
05 มี.ค. 2565
8 แนวทางปฏิบัติในการเชื่อมโยงข้อมูลจัดซื้้อจัดจัางระหว่างระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) กับหน่่วยงานภายนอก ดาวน์โหลดเอกสาร
10
21 ก.พ. 2565
9 ประกาศ ก.อบต.จังหวัด หลักเกณฑ์ฯ เกี่ยวกับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรสาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์โรคโควิด 19 และประกาศหลักเกณฑ์ฯ เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ฉบับที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
17 ก.พ. 2565
10 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการเกี่ยวกับการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ที่ตื้นเขิน พ.ศ. 2547 ดาวน์โหลดเอกสาร
10
03 ก.พ. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11