ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 สรุปผลการรับเรื่องราวร้องเรียน – ร้องทุกข์ ประจำเดือนตุลาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
24 พ.ย. 2563
2 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 ตำแหน่ง ดาวน์โหลดเอกสาร
52
18 พ.ย. 2563
3 ประกาศโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้เเจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
11 พ.ย. 2563
4 ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
05 พ.ย. 2563
5 ประกาศโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
02 พ.ย. 2563
6 ประกาศโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
30 ต.ค. 2563
7 ประชาสัมพันธ์ การขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
22 ต.ค. 2563
8 จดหมายข่าว อบต.กุยเหนือ ปีที่ 5 ฉบับที่ 4 ฉบับเดือนกันยายน - กันยายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
22 ต.ค. 2563
9 ประกาศให้เจ้าของป้ายที่ตั้งอยู่ในเขตตำบลกุยเหนืออันต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2564 ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
8
16 ต.ค. 2563
10 ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ ดาวน์โหลดเอกสาร
9
08 ต.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39