ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
5
11 พ.ค. 2565
2 แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชน ต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ ดาวน์โหลดเอกสาร
4
11 พ.ค. 2565
3 “จดหมายข่าว อบต.กุยเหนือ” ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนมกราคม – มีนาคม 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
09 พ.ค. 2565
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
06 พ.ค. 2565
5 รายงานการจัดทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
03 พ.ค. 2565
6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน เมษายน 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
27 เม.ย. 2565
7 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ ดาวน์โหลดเอกสาร
13
26 เม.ย. 2565
8 ประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
19
26 เม.ย. 2565
9 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน เมษายน 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
22 เม.ย. 2565
10 ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เป็นการทั่วไปออกไปอีก 2 เดือน เฉพาะการจัดเก็บภาษีประจำ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
19
21 เม.ย. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55